USŁUGI
Płatności

Zgodnie z umową należności za świadczone usługi dostępu do internetu regulowane mają być do dnia 10 każdego miesiąca w którym wykonywana jest usługa. Oznacza to przykładowo, że termin płatności należności abonamentowej za miesiąc wrzesień upływa dnia 10 września.
Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest pierwszy okres po uruchomieniu usługi, za który zgodnie z umową naliczany jest abonament proporcjonalny do okresu korzystania z usługi w danym miesiącu. Jeżeli uruchomienie miało miejsce po 10 dniu miesiąca, to należność za ten okres może być uregulowana razem z należnością za miesiąc następny.

Postępowanie w przypadku braku uregulowania należności w wymaganym terminie:

System Księgujacy używany przez naszą firmę czeka 7 dni (do 17 dnia danego miesiąca) na wpływ wszystkich abonamentów . Po upływie tego terminu System Księgujacy wysyła zapytanie o płatność na adres poczty elektronicznej abonentów od których nie zarejestrowano wpłat z prośbą o pilny kontakt z Biurem Obsługi Abonentów (BOA), a także powoduje jednorazowe wyświetlenie się tym Abonentom strony WWW o analogicznej treści. Aby zakończyć wyświetlanie tej strony należy nacisnąć przycisk OK zlokalizowany w środkowej części strony i odczekać 60 sekund. Naciśniecie tego przycisku jest logowane w systemie i jest interpretowane jako zapoznanie się z w/w informacją.

Na kontakt lub wpływ środków po wysłaniu powyższej korespondencji System Księgujący oczekuje 7 dni (do 24 dnia miesiąca) i jeżeli należność do tego terminu nie została uregulowana, a także nie było kontaktu Abonenta z BOA, to może nastąpić ograniczenie dostępu do Internetu dla tego Abonenta opisane w regulaminie usługi aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Po upływie 2 miesięcy od dnia powstania zaległości zastrzegamy sobie prawo rozwiązania umowy z winy Abonenta. 

Nasi Abonenci mogą regulować swoje należności na 2 sposoby:

1. Realizując wpłatę należności na konto bankowe Radio-Telecom:
mBank 25 1140 2004 0000 3302 3394 6694 

2. Dokonując płatności w naszym Biurze Obsługi Abonenta przy ul. Widok 6
w Krakowie w każdy dzień roboczy w godz. 9 - 17.


Ze swojej strony polecamy Wszystkim Abonentom najwygodniejszy sposób płatności - stałe zlecenie przelewu z własnego konta bankowego. Rozwiązanie takie zapewni wszystkim bezproblemowe i terminowe realizowanie zobowiązań bez konieczności comiesięcznego pamiętania o terminie płatności abonamentu.
 INFORMACJE
Copyright © 2007 [Radio-Telecom]. All rights reserved | Design by: Projektowanie stron e-Media Małopolska
Wszystkie wymienione na tych stronach nazwy produktów lub usług objęte ochroną prawną należą do ich właścicieli i są wymienione jedynie ze względów informacyjnych.
We wszelkich sprawach związanych z usługami dostępu do internetu i zawartością niniejszych stron prosimy o kontakt.